ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਪੈਮ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।